Szkolenie na dźwigi budowlane

Szkolenie na wózki jezdniowe odejmuje zajęcia teoretyczne 40 godzin i szkolenie praktyczne 8 godzin (dla podgrupy). Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej, zdaje się go przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

dzwigi budowlane

Dźwig budowlany jest to dźwig przeznaczony do transportu pionowego w robotach budowlanych, przestawny, montowany okresowo na czas wykonywania robót budowlanych przy wznoszeniu, remontowaniu, wyposażaniu i konserwacji obiektów budowlanych, z prowadnicami podstawy ładunkowej pionowymi, pochyłymi lub krzywoliniowymi i położeniem podstawy ładunkowej zapewniającym poziome usytuowanie jej podłogi.