Wszystkie szkolenia

Szkolenia certyfikowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego:

Grupa I: Maszyny do robót ziemnych.

Grupa II:  Maszyny do robót drogowych.

Grupa III: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne.

Szkolenia nadzorowane i egzaminowane przez Urząd Dozoru Technicznego:

Szczegóły szkoleń dozorowych

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych.

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

1 Koparki jednonaczyniowe

masa eksploatacyjnej tony

do 25

wszystkie typy

2 Koparkoładowarki 1)

wszystkie typy

3 Koparkospycharki

wszystkie typy

4 Koparki wielonaczyniowe 2),3)

wszystkie typy

5 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów

wszystkie typy

6 Spycharki

moc silnika kW

do 110

wszystkie typy

7 Równiarki

wszystkie typy

8 Zgarniarki

wszystkie typy

9 Ładowarki jednonaczyniowe 4)

masa eksploatacyjnej tony

do 20

wszystkie typy

10 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające

wszystkie typy

11 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające

wszystkie typy

12 Pogłębiarki ssące śródlądowe

wszystkie typy

13 Palownice

wszystkie typy

14 Kafary 5)

bez klasy

15 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania 5)

wszystkie typy

16 Wiertnice do kotwi 5)

bez klasy

17 Wiertnice dla technologii bezwykopowych 5)

Ø rury w mm

do 800 wszystkie typy

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton
masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.
2) Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h.
3) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej łańcuchowej
do rowów.
4) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.
5) Z wyłączeniem narzędzi ręcznych.

Grupa II. Maszyny do robót drogowych.

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

1 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

wszystkie typy

2 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

wszystkie typy

3 Repavery i remixery

bez klasy

4 Remontery nawierzchni dróg

wszystkie typy

5 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne

wszystkie typy

6 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

wszystkie typy

7 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych

wszystkie typy

8 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych

wszystkie typy

9 Maszyny do stabilizacji gruntów

wszystkie typy

10 Walce drogowe 1)

wszystkie typy

11 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew 2) wszystkie typy

1) Nie dotyczy walców doczepnych.
2) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne.

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

1 Wielozadaniowe nośniki osprzętów

bez klasy

2 Pompy do mieszanki betonowej

wszystkie typy

3 Podajniki do betonu

wszystkie typy

4 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż

bez klasy

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Szkolenia nadzorowane i egzaminowane przez Urząd Dozoru Technicznego:

Urządzenia techniczne, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym

Lp. Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym
a b
1 Wciągarki i wciągniki Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2 Suwnice Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
3 Żurawie Żurawie stacjonarne
Żurawie przewoźne i przenośne

(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Żurawie samojezdne

(uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Żurawie szynowe
Żurawie wieżowe i szybkomontujące

(uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych)

Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
Żurawie pokładowe
Żurawie pływające

(uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)

4 Układnice Układnice
5 Wyciągi towarowe Wyciągi towarowe
6 Wyciągi statków Wyciągi statków
7 Podesty ruchome Podesty ruchome stacjonarne
Podesty ruchome wiszące

(uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)

Podesty ruchome masztowe

(uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)

Podesty ruchome przejezdne
Podesty na pojazdach kolejowych
8 Wózki jezdniowe podnośnikowe Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
9 Dźwigi Dźwigi budowlane

(uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych)

Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

(uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)

10 Dźwignice linotorowe Dźwignice linotorowe
11 Urządzenia do manipulacji kontenerami Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych
12 Układarki Układarki do układania torów
13 Koleje linowe Towarowe koleje linowe
Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi
Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi
Osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi
Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe
Osobowe koleje linowo-terenowe
14 Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych Dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny, podporowe lub bezpodporowe, sterowane z peronu lub z maszynowni
Wielopodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim prowadzeniem liny o ruchu okrężnym
Dwupodporowe dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim lub z niskim prowadzeniem liny o ruchu rewersyjnym lub okrężnym
Wyciągi pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych / wyciągi saneczkowe wraz z infrastrukturą toru zjazdowego
15 Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi
w przystaniach promowych
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich
Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych
16 Zbiorniki przenośne Napełnianie zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm3
17 Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasy: ……. wg ADR / RID / ADN
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klas: ………… wg ADR / RID / ADN
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niebezpiecznych wg IMDG
18 Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone
Portowe ramiona przeładunkowe dla towarów niezaliczanych jako niebezpieczne
19 Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach Napełnianie zbiorników LPG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
Napełnianie zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
Napełnianie zbiorników LNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
Napełnianie zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej
20 Kotły parowe o pojemności większej niż
2 dm3, przeznaczone do
wytwarzania pary
z cieczy z użyciem ciepła
uzyskiwanego z paliwa
w wyniku reakcji
egzotermicznej
Kotły parowozowe
21 Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach
22 Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych Wyładowarki wagonów
Wyładowarki okrętowe
Wywrotnice wagonów
Ładowarki, w tym okrętowe
Zwałowarki
Zwałowarko-ładowarki
Przenośniki taśmowe podwieszone
Podajniki
Przenośniki
Wyciągi skipowe
Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych
Zwałowarko-ładowarki i podajniki
23 Urządzenia specjalistyczne podlegające wojskowemu dozorowi technicznemu Przenośne zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych i jednostek pływających oraz wozów bojowych należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie ich napełniania
Urządzenia do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Polowe rurociągi do transportu paliw płynnych
Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych
Mechaniczne urządzenia załadowczo-startowe rakiet
Mechaniczne urządzenia załadowcze torped
Urządzenia treningowe do skoków spadochronowych
Wciągarki wykorzystywane do przemieszczania osób lub ładunków niebezpiecznych stosowane na statkach powietrznych, jednostkach pływających, wozach bojowych i pojazdach należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej