Darmowe szkolenia za środki z UE

baner UE

Projekt „Poszukiwana/y” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Poszukiwana/y”!!!!

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są osobami w wieku 18-29 lat,
  • są bierne zawodowo (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne),
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; i nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
  • są mieszkańcami woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

  • Budowa Indywidualnych Planów Działania z doradcą zawodowym (3h/osobę);
  • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy dla min. 80 osób (koszt szkoleń średnio 2500 zł/osobę); stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi;
  • Płatne staże od 3 do 6 m-cy dla 80 osób – stypendium stażowe w wysokości 1500 zł netto/m-c oraz zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW;
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i/lub zawodowe (w zależności od potrzeb);

Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt.